REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.opolskiemiody.pl. Sprzedającym jest Gospodarstwo Pasieczne ?Opolskie Miody? Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów tel. 77 46 970 93 tel. 505959322

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: Regulamin ? niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Klient ? osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). Konsument ? to Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Przedmiot transakcji – towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Towar ? rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. Usługa dodatkowa ? usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów. Produkt ? Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). Sklep Internetowy – ?Opolsmie Miody? (Sklep, Sklep Internetowy) tj. serwis internetowy dostępny pod adresem www.opolskiemiody.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. Strona ? Usługodawca i Klient. Strona Sklepu ? każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.opolskiemiody.pl Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przedsiębiorca ? to Klient będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osobą fizyczną dokonującą zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie. Siła wyższa ? zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie, ulewy itp., czynnościami osób trzecich, na których działania żadna ze Strona nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, niepodanie lub podanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich, które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w niniejszym Regulaminie przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności, uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy. Przez siłę wyższą nie rozumie się upływ okresu ważności produktów lub ich przydatności.

§ 2 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym ?OpolskieMiody? przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sklep internetowy ?OpolsmieMiody? prowadzi sprzedaż bezpośrednią za pośrednictwem sieci Internet. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu internetowego ?opolskiemiody?.

§ 3 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich . Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zostaną ustalone z Klientem przy przyjęciu Przedmiotu transakcji do wykonania. Cena podana przy każdym towarze jest – w chwili złożenia zamówienia – ceną wiążącą. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym ?OpolsmieMiody?, na stronie www.OpolsmieMiody.pl, przy pierwszych zakupach można utworzyć nowe konto Klienta lub skorzystać z możliwości zamówienia bez konieczności rejestracji. W obu przypadkach od Klienta wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym – w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adresu e-mail. Dane te są niezbędne do zapewnienia przez Sklep internetowy ?OpolsmieMiody? szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówienia Klienta oraz kontaktu z nim, w razie potrzeb określonych w niniejszym ?Regulaminie?. Wszystkie pozostałe pola formularza rejestracji są opcjonalne i mogą zostać przez Klienta (w dowolnej chwili) uzupełnione, zmienione lub skasowane. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, błędnie podane dane adresowe lub kontaktowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia, a nawet je uniemożliwić. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie, do momentu wysłania przesyłki, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Gdy dane Klienta lub zamówienie budzą wątpliwości obsługi sklepu, np. co do intencji Klienta, Sklep internetowy ?OpolsmieMiody? może potwierdzić złożone zamówienie, kontaktując się z Klientem telefonicznie lub e-mailem. Sklep internetowy ?OpolsmieMiody? zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości. Zamówienia poprzez stronę internetową lub e-mailem można składać 24 godziny na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówienia drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji ?za pobraniem?. Rezygnacja z realizacji zamówienia przez Przedsiębiorcę na 24h przed terminem wysyłki (odbioru) towaru obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów. Przedsiębiorca wyraża zgodę na potrącenie z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które uzyskały status ?Wysłane? bądź ?Przygotowanie w toku?. Oferta Sklepu internetowego ?OpolsmieMiody? powstaje na podstawie informacji od współpracujących z nim dostawców, a lista dostępnego asortymentu jest – na bieżąco – uaktualniana. Może się jednak zdarzyć, że towar, który został wybrany i zamówiony jest chwilowo niedostępny (np. został wyprzedany). W takim przypadku, Sklep internetowy ?opolskiemiody? stara się jak najszybciej poinformować o tym Klienta. Klient może wówczas np. dokonać zmian w zamówieniu, anulować je (w całości lub części), albo zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Oferta Sklepu internetowego ?OpolsmieMiody? powstała w oparciu o produkty i towary od współpracujących z nim dostawców i jest dedykowana do Klientów pochodzących z oraz wskazujących jako miejsce dostawy: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Austrii, Włoch. Sklep internetowy ?OpolsmieMiody? dokłada wszelkich starań aby informacje o dostępności produktów, prezentowane na stronie www.opolskiemiody.pl, były zgodne ze stanem faktycznym.

§ 4 Wysyłka, koszty i termin wysyłki

Wysyłanie przesyłek ze Sklepu internetowego ?opolskiemiody? na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłanie przesyłek ze Sklepu internetowego ?opolskiemiody? dla osób pochodzących z Austrii, Francji, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i na terytorium Austrii, Francji, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, wybranej przez Sklep internetowy ?opolskiemiody?. Zamówienie i wysyłanie przesyłek ze Sklepu internetowego ?opolskiemiody? na terytorium inne niż wskazane w ust. 1 i 2 może odbyć się wyłącznie po dokonaniu stosownych ustaleń ze Sklepem internetowym ?opolskiemiody? . Koszt doręczenia przesyłki zależy w szczególności od kraju dostawy, sposobu dostawy, waluty dostawy i łącznej wagi zakupionych produktów i jest automatycznie przeliczany oraz podawany Klientowi podczas dokonywania zakupu. Tabela 1 Wykaz opłat z tytułu kosztów dostawy do odbiorców z terenu Polski Waga przesyłki płatność przelewem / kartą kredytową*) płatność ?za pobraniem przy odbiorze?*) do 30 kg 17,00 zł 20.00 zł odbiór własny ze Sklepu 0,00 zł 0,00 zł *) Tabela 2 Wykaz opłat z tytułu kosztów dostawy do odbiorców z terenu: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Austrii, Irlandii Kraj dostawy Koszt wysyłki do 30 kg Wielka Brytania 115 zł Niemcy 120 zł Włochy 140zł Francja 130zł Austria 110zł Irlandia 130zł Towar wysyłany jest pod adres Klienta: wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Towar jest dostarczany niezwłocznie nie później niż 7 (siedem) dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem przypadków siły wyższej a w przypadkach o których mowa w ust. 2 firma kurierska podaje przewidywany czas dostawy, zależny od tego, do którego ze wskazanych krajów jest realizowana dostawa, jednakże nie powinien przekroczyć 10 (dziesięć) dni roboczych, z zastrzeżeniem przypadków siły wyższej. W przypadku asortymentu wielkogabarytowego lub o wadze innej niż wskazane w ust. 4 jak np. miodarki, odstojniki, zakup może być zrealizowany tylko poprzez wcześniejszy kontakt z obsługą Klienta, gdyż w takich przypadkach transport ustalany jest na indywidulane potrzeby za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

§ 5 Płatności

Na każdy sprzedany ul lub cześć ula wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Z zastrzeżeniem ust.3 płatność za zamówiony towar może nastąpić ?za pobraniem? (przy odbiorze towaru), za pomocą karty kredytowej/płatniczej (w trakcie składania zamówienia) lub przelewem na konto sklepu. Równocześnie w trakcie składania zamówienia Sprzedawca udostępnia możliwość dokonania szybkiego przelewu na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem zewnętrznych platform: systemu PayU? lub systemu PayPal?. Płatność ?za pobraniem? nie dotyczą przypadków, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 4 ust. 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

Dostawy są realizowane, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 i 3, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy Klient Sklepu internetowego ?opolskiemiody? jest zobowiązany, także w swoim dobrze pojętym interesie, do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru – czy nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Klient powinien sprawdzić zawartość przy osobie dostarczającej przesyłkę. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Gdy przedmiot okaże się uszkodzony, Klient powinien napisać – wraz z doręczycielem – protokół uszkodzenia przesyłki. O nadejściu uszkodzonej przesyłki Klient powinien również poinformować, możliwie jak najszybciej (nie później, niż do 24 godzin), Sklep internetowy ?opolskiemiody? – telefonicznie lub e-mailem: opolskiemiody.pl . Reklamacje dotyczące uszkodzeń, do których doszło podczas transportu przesyłki, będą rozpatrywane jedynie po wypełnieniu przez Klienta opisanej wyżej procedury, a przede wszystkim po przedstawieniu protokołu uszkodzenia, podpisanego również przez doręczyciela przesyłki. Oferta produktów dostępnych w Sklepie internetowym ?opolskiemiody? oraz niniejszy ?Regulamin? są ważne wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w każdym przypadku dokonywania zakupów ze wskazaniem miejsca dostawy Austrii, Francji, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch przez Klienta z Austrii, Francji, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Przedsiębiorca jest obowiązany do sprawdzenia pod rygorem utraty wszelkich uprawnień (w tym do reklamacji względem producenta), czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze będzie wpływał negatywnie na wynik rozpatrzenia roszczeń Przedsiębiorcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Wszelkie próby zwrotów lub rezygnacji lub odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę będą traktowane odmownie, jeśli nie będą spowodowane działaniem Siły Wyższej. W przypadku Przedsiębiorców, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 ? 576 Kodeksu cywilnego. Sklep internetowy ?opolskiemiody? zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub zmiany ich cen, bez wcześniejszej zapowiedzi. Sklep internetowy ?opolskiemiody?, stara się opisywać produkty w sposób rzetelny i dokładny. W razie wątpliwości związanych z cechami lub działaniem produktów można zapoznać się z ich szerszymi opisami w witrynach internetowych producentów lub skontaktować telefonicznie (e-mailem) z obsługą Sklepu. Klient Sklepu internetowego ?opolskiemiody? przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów i towarów prezentowane w formie elektronicznej mogą (ale tylko) nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego koloru, kształtu czy wzoru.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ? od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przed jego upływem. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu do dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu.

§ 7 Procedura reklamacji

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i kodeksem cywilnym Klient może złożyć reklamację z tytułu wad fizycznych w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zakupionego towaru, zwracając towar w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu. W celu dokonania zwrotu niezbędny jest kontakt Klienta z obsługą Sklepu internetowego ?opolskiemiody?, lub drogą elektroniczną: opolskiemiody.pl. Klient odsyła towar na koszt własny, odpowiednio zabezpieczając go na czas wysyłki. Sklep internetowy ?opolskiemiody? dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru po ustaleniu szczegółów z obsługą. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego ?opolskiemiody? objęte są gwarancją. Okres gwarancji wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, chyba że dołączona gwarancja pisemna mówi inaczej. Część produktów posiada gwarancję producenta lub dystrybutora, co oznacza, że może być ona realizowana tylko w serwisach przez niego wskazanych za pośrednictwem Gospodarstwa Pasiecznego ?opolskiemiody?. Z uwagi na specyficzne cechy towarów żywnościowych Sklep internetowy ?opolskiemiody? rekomenduje konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otwarcia opakowania. Wszelkie wady towaru, nieprawidłowe jego działanie powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej z dokładnym opisem uszkodzenia Gwarancją nie są objęte produkty, które zostały przez Klienta lub osoby trzecie zniszczone, uszkodzone, zmodyfikowane lub były użytkowane w niewłaściwy sposób. Sklep internetowy ?opolskiemiody? dokłada wszelkich starań, by czas rozpatrzenia reklamacji był jak najkrótszy. W przypadku reklamacji uzasadnionej Sklep internetowy ?opolskiemiody? dostarcza ? na własny koszt ? brakujące lub wolne od wad towary, dokonuje naprawy uszkodzeń, wymienia wadliwe elementy, zwraca zapłaconą przez Klienta cenę lub proponuje Klientowi odpowiedni rabat. Sposób wykonania reklamacji leży po stronie Sklepu internetowego ?opolskiemiody? i jest z Klientem uzgadniany. Klient informuje Sklep internetowy ?opolskiemiody? o uszkodzeniu zakupionego towaru. Z wysyłką towaru należy wstrzymać się do czasu potwierdzenia, które wystosuje obsługa Sklepu. Jeśli warunki niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia procedury reklamacji są spełnione Sklep internetowy ?opolskiemiody? przyjmuje reklamację do rozpatrzenia i rozpoczyna proces naprawczy. Jeśli do przesyłki nie zostaną dołączone dokumenty reklamacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Sklep internetowy ?opolskiemiody?, powiadomi o tym Klienta i będzie oczekiwać na ich przesłanie przez dwa tygodnie, od czasu odebrania przysłanego towaru, nie rozpoczynając procedury naprawczej. Sklep internetowy ?opolskiemiody? zobowiązuje się zakończyć proces reklamacyjny w ciągu 14 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. Sklep internetowy ?opolskiemiody? – na koszt własny – wysyła do Klienta nowy lub naprawiony towar, za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, jej kolejne skuteczne dostarczenie odbywa się na koszt własny Klienta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury reklamacyjnej, sklep internetowy ?opolskiemiody? oczekuje na kontakt pocztą elektroniczną: Adres wysyłki reklamowanego towaru: Kurznie ulica Mickiewicza 105 ,46-037 .

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu internetowego ?opolskiemiody? są poufne. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?O ochronie danych osobowych?, Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawienie oraz wniesienie żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedający zapewnia Klienta o poprawności działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: : IE 10÷11; SAFARI 8÷9; OPERY 31÷36; CHROME 45÷50; FIREFOX 40÷45 ? lub nowsze / wyższe, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Wymagane jest włączenie Javascript i Cookies. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: IE 10÷11; SAFARI 8÷9; OPERY 31÷36; CHROME 45÷50; FIREFOX 40÷45 może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony sklepu. Językiem obowiązującym w Sklepie Internetowym jest język polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego. Komunikacja i obsługa Klienta również odbywa się w języku angielskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Oferta zamieszczona w Sklepie internetowym ?opolskiemiody? nie stanowi oferty w rozumieniu ?Kodeksu Cywilnego?, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego ?Regulaminu?. Sklep internetowy ?opolskiemiody? nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej alkoholu.